کسب عنوان قهرمانی رقابتهای کشوری توسط سروقامتان بسکتبال واحد علوم و تحقیقات/شهریور ماه 1395- ملایر

۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ۸
8
7
6
5
4
3
2
1