کسب مقام سوم دانشجویان کشور، توسط تیم بسکتبال خواهران واحد علوم و تحقیقات/ شهرکرد-تیرماه 1395

۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۵
5
4
3
2
1